Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ​ Συμβουλίου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός κοινοχρήστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2017 – 2019.

2.Αποδοχή ποσού #71.415,00# € από ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. (ΚΑΠ 2016) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (5η, 6η & 7η κατανομές 2016).

3.Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.

4.Χορήγηση ή μη στην ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.Β.Ε. άδειας εμφιάλωσης & εμπορίας φυσικού μεταλλικού νερού, για τα έτη 2016 & 2017.

5.Επιστροφή ποσού από Δ.Φ. και τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ετών 2000 – 2003, στην εταιρεία FULGOR A.E., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

6.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (Ο.Τ. 131)” (αρ. μελ. 5/2011).

7.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

8.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” την 25η Σεπτεμβρίου 2016, στα παρακάτω θέματα:
α) Έγκριση της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Γεωργίου Κοκκινού από την κ. Ανδριανή Κουρούκλη.
β) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015
γ) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015
δ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015
ε) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016
​στ) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ” για το έτος 2016
​ζ) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.