Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

01. Συμπράττων φορέας

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων ΚορινθίαςΚάστρο Ακροκορίνθου

Δήμος Κορινθίων

ΔΕ Φύλακες Ημέρας

7 μήνες

2

102

Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων ΚορινθίαςΑρχαιολογικός χώρος Λεχαίου

Δήμος Κορινθίων

ΔΕ Φύλακες Ημέρας

7 μήνες

1

103

Φύλαξη – ανάδειξη – προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων ΚορινθίαςΚάστρο Ακροκορίνθου, Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου, Λιμένα Λεχαίου, Εξαμίλιο Τείχος.

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

(Δήμος Κορινθίων, ως έδρα συντονισμού)*

ΥΕ Εργατών

7 μήνες

5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και
  • να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πειρήνης 20 Κόρινθος Τ.Κ. 20100, απευθύνοντάς την στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (για Π.Ε. Κορινθίας)  υπόψιν κ. Μ. Σπηλιοπούλου  (τηλ. επικοινωνίας: 6944103444). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, συγκεκριμένα από την Παρασκευή 25 Ιαν. και κάθε μέρα ως την Κυριακή 3 Φεβρ. και από ώρα 15.00 ως 19.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα (www.epekorinthia.gr)· 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.