27/05/2024

Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

0

Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Περιφερειακής

Ενότητας Κορινθίας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις , ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων του π.δ 34/1995 (Α΄ 30) . Στην εν λόγω Επιτροπή υπάγονται και οι , βάσει του άρθρου 4 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος , εξαιρούμενες μισθώσεις , πλην των περιπτώσεων α΄, β΄, ιγ΄, ιε΄, ιστ΄ και ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστον των εμπλεκόμενων μερών .

Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από την προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους ή από την τελευταία προσφυγή στη διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) , καθώς και η προηγούμενη έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή μίσθωση.

Πληροφορίες:

κ. Χρήστος Μαξούτης , Γραμματέας της Επιτροπής ,( οδός Δαμασκηνού 72- Κόρινθος ) τηλ. 2741363401

 

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *