Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα στις 18:00 Δήμος Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων

Στο Δημαρχείο Λουτρακίου όλα στο φως 1Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 14ηΟκτωβρίου 2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2014.

2.Επέκταση αρμοδιότητας Πολεοδομίας Λουτρακίου – Περαχώρας στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

3.Επιχορήγηση των πολιτιστικών και των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων για το έτος 2013. Διάθεση πίστωσης.

4.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων και της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για την Πράξη “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περαχώρας”.

 

5.Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη & χρηματοδότηση μέσω του Ε.Π. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 2007 – 2013 της Πράξης “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περαχώρας”.

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2013 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, περί καθορισμού τελών.

7.Έγκριση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2013, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

8.Έγκριση κανονισμού ρύθμισης κοινοχρήστων χώρων χερσαίας ζώνης λιμένος Λουτρακίου, αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας.

9.Υποβολή ή μη αίτησης για συμψηφισμό κύριας οφειλής του Δήμου, ποσού #999.843,07# €, προς το Ελληνικό Δημόσιο, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 έσοδά του.

10.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της προμήθειας τροφίμων (3ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος & 10ος τμημ. προϋπ/σμοί της αριθμ. 24/2013 μελέτης).

11.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

12.Κατανομή ποσού #42.719,62# € προερχομένου από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ για την επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων.

13.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”.

14.Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων ν.π.δ.δ., μελών Συμβουλίων & μελών Επιτροπών.

15.Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

16.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή αποδυτηρίων και ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα”. Δέσμευση πιστώσεων.

17.Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου στα Ίσθμια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, και παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του με δημοπρασία.

18.Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: “Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Κατασκευή Νέου Διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου»”.

19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας” (αρ. μελ. 3/2009).

20.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/2009).

21.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές.

22.Εξέταση αιτήματος ΦΟΡΤΗ Αθανασίου για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, επί της οδού Μ. Μπότσαρη 6 στο Λουτράκι.

23.Εξέταση αιτήματος ΖΩΝΙΤΣΑ Ιωάννη για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, επί της οδού Καραϊσκάκη 48 στο Λουτράκι.

24.Επιμερισμός ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Β’ τετραμήνου 2012 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

25.Μεταβίβαση και απαλλαγή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

26.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

27.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο ανείσπρακτων εσόδων από πρόστιμα του ΚΟΚ, έτους 2012, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Προστίμων αυτού, για τα έτη 2009 – 2011, επονόματι ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρου.

30.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ Βασιλικής.

31.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

32.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους μισθωμάτων ακινήτου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

33.Εξέταση αιτήματος ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ Ερωτόκριτου για επιστροφή ποσού από Τ.Α.Π., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.