15/07/2024

Προθεσμία μέχρι τις 16−6−2012 για την άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα, οδηγίες και περιεχόμενο φακέλου

0

Σύμφωνα με την με αριθ. 150559/2011 (ΦΕΚ1440/B΄/2012) KYA
“Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού” και την τροποποίηση αυτής με αριθ. 110424/2012 (ΦΕΚ1190/B΄/2012) ΚΥΑ, η προθεσμία είναι αποκλειστικά μέχρι τις 16−6−2012 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

(ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ
[δηλ. από γεώτρηση – πηγάδι – λίμνη – πηγή – χείμαρρο κ.α.]
μικρότερη από 25.000m3)

1. Αίτηση κατάθεσης φακέλου του ενδιαφερόμενου ή νόμιμου εκπροσώπου του (με εξουσιοδότηση).*

2. Αίτηση – δήλωση (παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 110424/2012 ΦΕΚ1190/Β/11-04-2012) του ενδιαφερόμενου με γνήσιο της υπογραφής.*

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου (παράρτημα ΙV της ΚΥΑ με αριθμ. οικ.110424/2012 ΦΕΚ1190/Β/11-04-2012).*

4. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσηςτου χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως:
i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας,
ii) συμφωνητικό μίσθωσης,
iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv)
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

5. Απόσπασμα χάρτη (1:5.000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (Χ,Ψ,Ζ) και τη θέση του τέλους του δικτύου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 (εις διπλούν).

(Το παραπάνω απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη εκδίδεται από αρμόδιο μελετητή η παρέχεται δωρεάν από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
στην Διεύθυνση:http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx

6. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντίγραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανωτέρω αποδεικτικά.

* ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 1,2,3 ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

[Όλες οι αιτήσεις θα κατατίθενται με όλα τα δικαιολογητικά εις διπλούν, σε δύο φακέλους με λάστιχο]

Όσον αφορά την περιβαλλοντική Έκθεση όπου προβλέπεται για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε με την υπηρεσίας μας.

Πληροφορίες παρέχονται από τους:
Γαστουνιώτης Ιωάννης:2741360711
Καραμπίνης Κωνσταντίνος:2741360712
Βρεττός Βενάρδος:2741360680

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *