Η απόφαση ελήφθη από το Ε΄  Τμήμα του ΣτΕ( υπ΄ αρθμ. 1449/2015) καθώς κρίθηκε μη νόμιμη η αιτιολογία.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι για την ανέγερση βιομηχανικών μονάδων και άλλων υποστηρικτικών της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, δεν ισχύουν οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού  αλλά αποκλειστικά η σχετική διάταξη του Μεταλλευτικού Κώδικα που αναφέρει ότι απαιτείται άδεια  της πολεοδομικής αρχής, η οποία όμως χορηγείται «κατά παρέκκλιση των διατάξεων  της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας».

Και οι άδειες αυτές, θεωρούν οι δικαστές  δύνανται να χορηγούνται κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, ωστόσο «η διατύπωση αυτή δεν έχει την έννοια ότι καθιερώνει διακριτική ευχέρεια της πολεοδομικής αρχής να χορηγεί ή όχι την παρέκκλιση, αλλά εισάγει δέσμια αρμοδιότητα αυτής να εγκρίνει την παρέκκλιση».

Πηγή: star.gr