17/07/2024

Δελτίο Τύπου: Για την ποιότητα του νερού Λουτρακίου

2

Δελτίο Τύπου: Για την ποιότητα του νερού Λουτρακίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

 

Για την ποιότητα του νερού Λουτρακίου

Η προσπάθεια  σπίλωσης της παγκόσμιας φήμης και της ποιότητας του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Λουτρακίου συνεχίζεται στηριζόμενη σε αντιεπιστημονικά δεδομένα που στοχεύουν στην καλλιέργεια κλίματος πανικού στους καταναλωτές.

Κατά συνέπεια κρίνεται επιβεβλημένη η παροχή των παρακάτω αναλυτικότερων στοιχείων και δεδομένων προκειμένου να καταδειχθεί το ανυπόστατο των δυσφημιστικών δημοσιευμάτων.

Το νερό των γεωτρήσεων της περιοχής Σκάρπας (Υδροφόρου Ορίζοντα) Λουτρακίου είναι αναγνωρισμένο ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό-Μαγνησιούχο (με την Υπ. Αποφ. Α1β/οικ. 3224/04-04-1985 ΦΕΚ 197 Τ.β΄/11-04-1985), έχει δε καταχωρηθεί στον κατάλογο των φυσικών μεταλλικών νερών που αναγνωρίζονται από την Ελλάδα ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Αριθ. Ανακοίνωσης 86/C96/03. Επιπλέον η φήμη του ως ένα από τα καλύτερα επιτραπέζια νερά είναι κατά πολλές δεκαετίες παλαιότερη.

Η ποιότητα του παρεχόμενου νερού από ολόκληρο το υδροδίκτυο της Δ.Ε.ΥΑ.Λ-Π. στις περιοχές ευθύνης της, ελέγχεται με δεκαπλάσια συχνότητα από αυτήν που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία: ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δειγμάτων που αναλύονται αν υπολογιστούν οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στις πηγές υδροληψίας (γεωτρήσεις), ιδιαίτερα σ’ αυτές του Φυσικού Μεταλλικού Υδροφορέα Λουτρακίου.

Σε όλες τις παραπάνω μετρήσεις και ελέγχους το παρεχόμενο νερό βρέθηκε να ανταποκρίνεται στην κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) και συνεπώς είναι υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλο προς πόση και οποιαδήποτε άλλη χρήση (εκτός από τον οικισμό του Σχίνου της Τ.Κ. Πισσίων όπου το νερό δεν πληροί τους όρους της αντίστοιχης νομοθεσίας ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και είναι κατάλληλο μόνο για άρδευση και δευτερεύουσες χρήσεις).

Το παρεχόμενο νερό στο Λουτράκι και στην ευρύτερη περιοχή όλων των οικισμών καθώς και στην Τ.Κ. Ισθμίας, είναι αποκλειστικά υπόγειας προέλευσης, εντελώς διαυγές, μηδενικής θολότητας και δεν απαιτείται καμία άλλη επεξεργασία π.χ. διύλισης εκτός από την απολύμανση η οποία γίνεται με χλώριο μέσω αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης που είναι εγκατεστημένα στις αντίστοιχες Δεξαμενές Ύδρευσης των περιοχών αυτών και ελέγχονται καθημερινά για την καλή λειτουργία τους. Καθημερινοί επίσης είναι και οι έλεγχοι του υπολειμματικού χλωρίου τόσο στις δεξαμενές όσο και στο δίκτυο.

Όσον αφορά στην περιεκτικότητα του χρωμίου στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό Λουτρακίου και την προέλευση του σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  1. Το ολικό χρώμιο (μέρος του οποίου είναι και το εξασθενές) στο νερό του Φυσικού Μεταλλικού Υδροφορέα Λουτρακίου υπάρχει τουλάχιστον από το 1985 οπότε και έγινε η αναγνώρισή του ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό-Μαγνησιούχο.
  2. Η παλαιότερη μέτρηση ολικού χρωμίου που βρίσκεται στο αρχείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π. είναι από το Γενικό Χημείο του Κράτους το 1995 με περιεκτικότητα 25 ppb (μg/lt).
  3. Ήδη από το 2010 ολοκληρώθηκε μελέτη πετρωμάτων από το ΙΓΜΕ με εντολή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π. στον Φυσικό Μεταλλικό Υδροφορέα Λουτρακίου, η οποία κατέδειξε ότι η περιεκτικότητα του ολικού χρωμίου στο νερό οφείλεται στην ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων του υδροφόρου και των Γερανείων (μαγνησιούχοι χρωμίτες κλπ) από τα οποία γίνεται εμπλουτισμός του νερού τόσο με μαγνήσιο όσο και με ολικό χρώμιο.
  4. Έχει παρατηρηθεί από σχετικές μετρήσεις τουλάχιστον της τελευταίας δεκαπενταετίας, ότι η περιεκτικότητα του ολικού χρωμίου στο νερό της περιοχής Λουτρακίου είναι πρακτικώς σταθερή και πολύ μικρότερη του θεσμοθετημένου ορίου των 50 ppb (μg/lt), όπως επίσης και όλες οι υπόλοιπες φυσικοχημικές παράμετροι. Συγκεκριμένα οι σχετικές μετρήσεις στις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και σημεία του υδροδικτύου εμφανίζουν περιεκτικότητα χρωμίου στο νερό της τάξης των 25 ppb (μg/lt).
  5. Από σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το ΙΓΜΕ κατά την τελευταία εικοσαετία σχετικά με τα αποθέματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού του Φυσικού Μεταλλικού Υδροφορέα Λουτρακίου προκύπτει ότι η ποιότητα του νερού τόσο από χημικής όσο και από μικροβιολογικής άποψης είναι σταθερή χωρίς καμία απολύτως ένδειξη επιμόλυνσης από ανθρωπογενή αίτια πράγμα το οποίο τεκμηριώνεται και από το γεγονός της απουσίας οποιουδήποτε δείκτη πιθανής ρύπανσης (νιτρικά, βαρέα μέταλλα όπως κάδμιο, μόλυβδο κλπ, και οργανικές ενώσεις).
  6. Για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό, δεν έχει θεσπιστεί ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση ούτε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά ούτε και παγκοσμίως. Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης υπάρχει μόνο για την παράμετρο του ολικού χρωμίου και είναι 50 ppb (μg/lt), η οποία καλύπτει και το εξασθενές χρώμιο που είναι μέρος του ολικού χρωμίου. Τονίζεται ότι το εξασθενές χρώμιο έχει αποδειχθεί τοξικό μόνο όσον αφορά την εισπνοή. Αντίθετα δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν τοξικότητα του εξασθενούς χρωμίου με την κατάποση για το λόγο αυτό και δεν έχει τεθεί πουθενά στον κόσμο ξεχωριστό όριο ειδικά για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.

Επισημαίνεται ότι ακόμα και στις Η.Π.Α., όπου το ζήτημα έχει λάβει δημοσιότητα πριν από αρκετά χρόνια, δεν έχει τεθεί όριο ειδικά για το εξασθενές χρώμιο, παρά μόνο για το ολικό χρώμιο στα 100 ppb (μg/lt), δηλαδή διπλάσια από την τιμή βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Εξαίρεση αποτελεί η πολιτεία της Καλιφόρνιας όπου το όριο του ολικού χρωμίου στο νερό είναι 50 ppb (μg/lt) χωρίς να καθορίζεται και εδώ ειδικό όριο για το εξασθενές χρώμιο.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι τα πρόσφατα δημοσιεύματα είναι παντελώς ανυπόστατα και ανακριβή με προφανή στόχο τη δυσφήμιση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Λουτρακίου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υπόσταση και την ιστορία της πόλης.

Το νερό Λουτρακίου είναι το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο Φυσικό Μεταλλικό Νερό που εμφιαλώθηκε στην Ελλάδα. Η διαχρονικά σταθερή ποιότητα του και ο φυσικός εμπλουτισμός με το ευεργετικό για τον ανθρώπινο οργανισμό μαγνήσιο αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα που έχουν καταστήσει διάσημο το νερό μας.  Η ίδια η φήμη του νερού Λουτρακίου είναι το βασικό αίτιο των συκοφαντικών επιθέσεων. Ο Δήμος μας δεν έχει να φοβηθεί ή να κρύψει τίποτα. Παραμένουμε υπερήφανοι και αισθανόμαστε τυχεροί για το φυσικό αυτό αγαθό με το οποίο έχει προικιστεί η πόλη μας.

 

Γραφείο Τύπου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

2 thoughts on “Δελτίο Τύπου: Για την ποιότητα του νερού Λουτρακίου

  1. H Paremvash xerei ti leei kai ti grafei eseis apantate mono ama sas skalixoun alliws koimaste or8ioi kai twra pali lete ayta pou sas voleuoun kala pou to anoixe to 8ema h Paremvash gia na yperaspistei to nero pou to afhnete na xeftilizetai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *