24/04/2024

μειώθηκαν οι θρησκ. γάμοι και τα διαζύγια