19/04/2024

Νόμος ΚΑΤΣΕΛΗ [τροπολογία]

0

Στον πρόσφατο Νόμο 4366/2016, κατόπιν παρεμβάσεων των βουλευτών-δικηγόρων του ΣΥΡΙΖΑ προστέθηκε Υπουργική Τροπολογία (άρθρο 3), η οποία προβλέπει τα εξής σχετικά με τις Αιτήσεις του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
1. Παράταση προθεσμίας επικαιροποίησης των σχετικών δικαιολογητικών έως 04-05-2016 (από 19-02-2016 που ίσχυε) για εκκρεμείς Αιτήσεις του Ν. 3869/2010, που κατατέθηκαν μέχρι 19-8-2015 και δεν έχουν συζητηθεί έως σήμερα.
2. Προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης (από ένα (1) μήνα που ίσχυε) για να συμπληρώσει ο οφειλέτης στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου τις Βεβαιώσεις Οφειλών από τους πιστωτές και λοιπά έγγραφα σχετικά µε την περιουσία και τα εισοδήµατά του, που πιθανόν δεν είχε προσκομίσει κατά την κατάθεση της Αίτησης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ για την περίπτωση υπ’αρ.2:
• Κάποιος/α που έχει καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ “Ν. Κατσέλη” στις 20/12/2015, θα πρέπει να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που λείπουν έως 20/02/2016,
• ενώ κάποιος/α που έχει καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ στις 31/12/2015 έχει προθεσμία συμπλήρωσης των δικαιολογητικών εως 29/02/2016 (Τέλος Φλεβάρη 2016).

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας:

Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ A 18 – 15.02.2016):
«Κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 3.
«Ρυθμίσεις θεμάτων περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων − Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), του ν. 3869/2010 (Α 130) και του ν. 4354/2015 (Α 176)»
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεως τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαρτίου 2016».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) οι λέξεις «μέχρι ένα (1) μήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι δύο (2) μήνες».

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *