18/07/2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια διακοπείσας Συνεδρίασης την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου

0

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια διακοπείσας Συνεδρίασης την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 18η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, σε συνέχεια της από 12/10/2012 διακοπείσας συνεδρίασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη Απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση δίκης μεταξύ Δήμου και υπαλλήλων του για καταβολή του επιδόματος των 176 €.

2.Λήψη Απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση δίκης μεταξύ Δήμου και Ε.Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη.

3.Γνωμοδότηση επί της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αγκυροβόλιο ανοιχτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών” στο υφιστάμενο διυλιστήριο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στη θέση “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων.

4.Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης τμημάτων των χειμάρρων Ρ1, Ρ1.1 και Ρ2, εντός ιδιοκτησίας κληρ. Κίννα, στην περιοχή “Μύτικας” της Δ.Κ. Ισθμίας.

5.Γνωμοδότηση για α) τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση αυτών και β) τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου

πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ και τύπου Β’, που θα χορηγηθούν το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/95, όπως ισχύει, και του άρθρου 14 του ν. 4038/2012.

6.Αποδοχή και κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου (μέρος δ’ δόσης). Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

7.Αποδοχή και κατανομή ποσού #373.382,00# € από ΣΑΤΑ (3η και 4η κατανομή 2011) για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και ποσού #24.290,00# € από ΣΑΤΑ (2η κατανομή 2011) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

8.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

9.Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ν.π. του Δήμου για το έτος 2012.

10.Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 37/09, στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας.

11.Καθορισμός ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κ. Μπολέτη 4 στο Λουτράκι για το υπ’ αριθ. ΚΡΝ 1226 αυτ/το ή για τροχήλατο αμαξίδιο.

12.Εισήγηση για ανάκληση εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Παπανικολή 8 στο Λουτράκι.

13.Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 334/1996 Α.Δ.Σ., περί εκκαθάρισης της υπ’ αριθμ. 12/89 Πράξης Αναλογισμού.

14.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο μας.

15.Εξέταση αιτήματος της ENERGO ESTATE Ο.Ε. για κατασκευή στεγανών βόθρων για χρήση περιορισμένης διάρκειας σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου μας στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

16.Έγκριση πίστωσης για μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή “Κυρα – Βρύση” Ισθμίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

17.Έγκριση πιστώσεων για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Γαλότα” Ισθμίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

18.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Άνω Καρμπουνάρι” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

19.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Κατουνίστρα” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

20.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σκάρπα – Δροσιά” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

21.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

22.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σέσι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

23.Αποδοχή ποσού #33.167,77# €, προερχομένου από τακτική επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών, για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2012) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

24.Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

25.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Αγροτική οδοποιία στη Δ.Κ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 27/2011).

26.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος – ΠΕΟΑΚ (περιοχή Χανικιάν)” (αρ. μελ. 52/2011).

27.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Αγροτική οδοποιία στη Δ.Κ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 27/2011).

28.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Δημοτική οδοποιία στη Δ.Κ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 13/2011).

29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ακαθαρίστων εσόδων ετών 2004 – 2007, επονόματι ΜΩΡΑΪΤΗ Ουρανίας.

30.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης ετών 1995 – 1999, επονόματι ΚΑΣΣΑΡΑ Αθανασίου.

31.Διαγραφή ή μη οφειλών από απογραφικούς καταλόγους τελών ύδρευσης ετών χρήσης 1994 – 2003, επονόματι ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μαρίας.

32.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του Κ.Ο.Κ., ετών 2001 – 2009.

33.Εξέταση αιτήματος ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Στυλιανού για επιστροφή ποσού #15,20# € από τέλος ύδρευσης (1ο τετράμηνο 2011) στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

34.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Οκτώβριος 2012).

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *