28/05/2024

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

0

 

Θ Ε Μ Α  :    Πρόσκληση   σε   τακτική συνεδρίαση .

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την  7η Nοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 . Ανατροπή αναλήψεων.

2.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού  (leasing), διάρκειας πέντε (5) ετών.

3.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των  οχημάτων του Δήμου.

4.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των:

α.υπηρεσίας  διαγράμμισης αγωνιστικών χώρων και γηπεδικών εγκαταστάσεων  (Κ.Α. 15-6662.002),

β.υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  (Κ.Α. 15-6264.002),

γ.προμήθειας υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Κ.Α. 15-6662.001),

δ.προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (Κ.Α. 15-6693),

ε.προμήθειας βιβλίων για τη δημοτική βιβλιοθήκη (Κ.Α. 15-6611.001),

στ.προμήθειας παραθύρων αλουμινίου (Κ.Α. 15-6662.002),

ζ.προμήθειας εντύπων – αφισών (Κ.Α. 15-6613.001),

η.προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 15-6691.003).

5.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των :

α. προμήθειας αρδευτικού εξοπλισμού (Κ.Α. 35-6662.001),

β.συνδρομής στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης βιβλιοθήκης OPEN ABEKT (Κ.Α. 00-6453.001),

γ.προμήθειας ασφαλτομίγματος (Κ.Α. 30-6662.002),

δ.συντήρησης πλατειών και κ.χ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου –Περαχώρας (Κ.Α. 30-6662.001),

ε.προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής & καθαριότητας – ειδών ευπρεπισμού – πλαστικών σάκων απορριμμάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6634.001), (Κ.Α. 15-6634.001), (Κ.Α. 20-6633.001), (Κ.Α. 20-6634.001), (Κ.Α. 20-6635.001), (Κ.Α. 20-6635.002), (Κ.Α. 30-6634), (Κ.Α. 35-6634),

στ.συνδρομής σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα(Κ.Α. 00-6451).

6.Έγκριση δαπάνης  – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση των :

α.προμήθειας ιστών δημοτικού φωτισμού (Κ.Α. 20-7135.007),

β.προμήθειας  υλικών (λαμπτήρες) για τη συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Κ.Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 20-6662.005).

7.Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου, κατόπιν πρόσκλησης για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης  (Αριθ. μελ. 19/2017).

8.Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & πετρελαίου θέρμανσης  έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπου, κατόπιν πρόσκλησης για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης  (Αριθ. μελ. 35/2016).

9.Σύσταση παγίας προκαταβολής στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2017.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  αγωγής ΚΑΨΑΛΗ Σταματίας  κατά Δήμου.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγών της ΄΄ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Ο.Ε.΄΄ &  ΄΄ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Ο.Ε. ΄΄ κατά Δήμου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής KOSTECKA IOLANDAS-IANINAS κατά Δήμου.

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Νικολάου του Χρήστου` κατά Δήμου.

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  προσφυγής της ΄΄ΣΠΑΚ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.΄΄  κατά Δήμου.

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρίθ. 298/2017 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ           Ο  Αντιπρόεδρος  

1.Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &

Τοπικής Κοινότητας.

2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.     ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *