Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 17 Μαΐου στις 4:30

0

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 17η   Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

2.Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ της πράξης “Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής”.

3.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 μεταξύ Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Κορινθίων και ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Περαχώρας για την Πράξη “Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής”. Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.

4.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου – Βόχας & Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, για την πράξη ‘’Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, αγωγός μεταφοράς & επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.’’ Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.

5.Περί της χορηγηθείσας στη MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. άδειας μηχανολογικής επέκτασης στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της με την προσθήκη (8) νέων δεξαμενών.  

 

6.Εξέταση αιτήματος της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ για εν μέρει ανάκληση της υπ’ αριθ. 163/1991 Α.Δ.Σ. Λουτρακίου – Περαχώρας, περί “παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Επιχείρηση ΟΜΗΡΟΣ προς εκμετάλλευση”.

 

7.Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 104/2008 Α.Δ.Σ. Λουτρακίου – Περαχώρας, περί “δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου, για ίδρυση μουσικής σχολής”.

8.Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 366/2011 Α.Δ.Σ. περί “αναπροσαρμογής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, έτους2012”.

9.Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 141/2011 & 231/2011 Α.Δ.Σ. περί σύστασης στο Δήμο μας του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»”.

10.Τροποποίηση ή μη των όρων της από 22/12/2008 Σύμβασης εκμίσθωσης κυλικείου Δημαρχείου.

11.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, εκτέλεσης προμήθειας λοιπών μέσων προστασίας εργαζομένων του Δήμου (αρ. μελ. 47/2011)

 

12.Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων στο Δήμο & ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.

 

13.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2012.

14.Προσωρινή εκκαθάριση της υπ’ αριθ. 6/2006 Πράξης Αναλογισμού στην Περαχώρα (Ο.Τ. 44-45-47).

 

15.Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξουσίας δικηγόρου Δήμου ΜΗΤΡΟΥ ΜΠΙΤΖΙΝΗ Μαρίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. 79/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 

16.Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου ΣΙΜΟΥ Σωτήριου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 163/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.  

 

17.Λήψη Απόφασης για έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.

 

18.Λήψη Απόφασης για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων προς τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 

19.Συγκρότηση Επιτροπής για τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό της πόλης του Λουτρακίου.

20.Γνωμοδότηση περί έκδοσης ή μη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής μισθωτή περιπτέρου ευρισκομένου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Εθν. Αντιστάσεως στο Λουτράκι.

21.Χορήγηση ή μη στη “Δημ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” άδειας λειτουργίας εκθέσεως βιβλίου σε ιδιωτικό χώρο επί των οδών Ποσειδώνος & Τομπάζη.

22.Λήψη Απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικού προστίμου σε παραβάτες των άρθρων 5 & 7 του Ν. 2323/95, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

 

23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών, προστίμων και φόρων.

 

24.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους α) Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ετών 2003-2005, επονόματι ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και β) Τέλους Καθαριότητας νέου Κοιμητηρίου, ετών 2004-2009, επονόματι ΒΑΛΜΑ Σοφίας & επιστροφή ή μη ποσού από προσαυξήσεις οφειλής ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ετών 2003-2005 επονόματι ΠΗΛΙΩΤΗ (πρώην ΖΑΛΕΡ) Ελένης, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.  

 

25.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  α) Τέλους Καθαριότητας Νέου Κοιμητηρίου,  ετών 2004-2010, επονόματι ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ Φωτεινή και β) Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ετών 2002-2005, επονόματι ΚΟΝΤΗ Δ. Σπυρ., στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

 

26.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Συντήρηση οδοποιίας Τ.Κ. Πισίων” (αρ. μελ. 17/2011).

27.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Αγροτική οδοποιία Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 44/2011).

 

28.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάιος 2012).

 

Κοινοποίηση:                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *