24/04/2024

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)

0

“Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)”.
1. 2. 3.
4. 5.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του κανονισμού του Δημ. Συμβουλίου: «Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του».
Συνεπώς μετά την από 18/3/2022 αίτησή μας με αρ. πρωτ. 4586 και την απάντηση της προέδρου του Δ.Σ. που μας κοινοποιήθηκε την Πέμπτη 24/3/2022,
σας καλούμε να συμμετέχετε σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1.Ορισμός της στάσης που θα κρατήσει ο εκπρόσωπος του Δήμου, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τουριστικής Α.Ε. ΟΤΑ στις 30/3/22, ο οποίος θα οριστεί από την οικονομική επιτροπή στα κάτωθι θέματα:
1. Λήψη απόφασης ή μη για την μίσθωση του Υδροθεραπευτηρίου «Loutraki
Thermal Spa» της εταιρείας μας.
2. Λήψη απόφασης για ανάθεση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού που αφορά την μίσθωση του «Loutraki Thermal Spa» της

εταιρείας και εν γένει της υποστήριξης της όλης διαδικασίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού.
3. Λήψη οριστικής απόφασης ή μη για ανάθεση στην εταιρεία ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, την σύνταξη νέας μελέτης αποτίμησης της συμμετοχής της Λουτράκι Α.Ε. στην Κοινοπραξία Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ Λουτράκι Α.Ε. & Κλαμπ Οτελ Λουτράκι Καζίνο Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε. με θέμα την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη Εταιρεία, μετά την προσκόμιση της οικονομικής της προσφοράς. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης του έργου.
προκειμένου το θέμα να συζητηθεί πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία.
Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α’ 55/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού” και την υπ’ αριθμ. 643/ΑΠ. 69472/24.09.2Ο21 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) του ΥΠ.ΕΣ.
Κοινοποίηση:
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
Οι αιτούντες δημοτικοί σύμβουλοι
1.Λογοθέτης Κων/νος 2.Δέδες Δημήτριος 3.Πέτρου Θεόδωρος 4.Καραπανάγος Ιωάννης 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης 6.Σταυρόπουλος Κων/νος 7.Ζερβός Κων/νος 8.Δρίτσας Αλκιβιάδης 9.Βασιλείου Δημήτριος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *