19/07/2024

Προσλήψεις στο ΝΠΔΔ “ΜΕΡΙΜΝΑ” γιατρού καρδιολόγου και νοσηλευτή.ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

0

Προσλήψεις στο ΝΠΔΔ “ΜΕΡΙΜΝΑ” γιατρού καρδιολόγου και νοσηλευτή. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 3/2012

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτικά :

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η΄ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΕΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

Απαιτούμενα προσόντα :

1. Για τις ειδικότητες ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η΄ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΕΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ απαιτείται :

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

  2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

  3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Ν. Κορινθίας

  4. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Για την ειδικότητα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ απαιτείται :

ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και δημότες του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στο χώρο του «Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων» (Ελ. Βενιζέλου 4 – 20300 Λουτράκι, Τηλ: 27440-62000, υπεύθυνη : Κα Ρήγα Γεωργία.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λουτρακίου – Αγίου Θεοδώρων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού.

Λουτράκι 25/7/2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *