18/07/2024

Προσλήψεις στη “ΜΕΡΙΜΝΑ” σύμβαση μίσθωσης έργου με 2 άτομα: ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου, ειδικότητα ΔΕ Οδηγού

0


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτικά :

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΔΕ Οδηγού

Απαιτούμενα προσόντα :

1. Για την ειδικότητα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ απαιτείται :

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

2. Για την ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ απαιτείται :

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) ΤεχνικούΑυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

– Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

– Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

– Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή

– Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί η δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί η δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί η δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με άτομο με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β)Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης στο χώρο του «Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων» (Ελ. Βενιζέλου 4 – 20300 Λουτράκι, Τηλ: 27440-62000, υπεύθυνος : Κος Αντωνίου Νικόλαος

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λουτρακίου – Αγίου Θεοδώρων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού.

Λουτράκι 25/7/2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *