20/06/2024

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

0

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Παράταση Υποβολής Πρότασης για το Πρόγραμμα της Γυναικείας Απασχόλησης
Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 ώρα της 5ης Απριλίου 2013 (05.04.2013).

To πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες άνεργες, απολυμένες και απειλούμενες από Ανεργία ηλικίας 18-35 ετών και 36-64 ετών.

Η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στην:

χορήγηση χρηµατικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιµων λειτουργικών δαπανών για µέγιστο διάστηµα 18 µηνών,

επιπλέον χορήγηση χρηµατικού ποσού (επιχορήγηση) µέχρι 12.000 € του ετήσιου µισθολογικού κόστους από τη δηµιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) µε πρόσληψη ανέργου/ων. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου µισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων δεν µπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ

(18) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 1/9/2012.

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και των εταίρων του.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 1136300. Στο Επιμελητήριο Κορινθίας πληροφορίες στην κα Γκίκα Μήνα στο τηλέφωνο 2741024464 εσωτ 920. www.korinthiacc.gremail: minaki192@yahoo.gr, ketacc@korinthiacc.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *