29/05/2024

Νέα Δυνατότητα Χρηματοδότησης των Δήμων και ΦΟ.Δ.Σ.Α. για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

0

Νέα Δυνατότητα Χρηματοδότησης των Δήμων και ΦΟ.Δ.Σ.Α. για Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Στις  29 Μαΐου 2013 με την υπ’ αριθμόν κωδικού 4.10 Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγήςπροκηρύχθηκε η δράση περί χρηματοδότησης πράξεων στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με κωδικό προτεραιότητας 44  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
 
 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι είναι:
·         Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με την βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας
·         Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης.
 
Στον άξονα αυτό από το πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτηθούν
·         Οριστικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης.
·         Προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής.
·         Προμήθειες κάδων οικιακής κομποστοποίησης.
·         Προμήθειες εξοπλισμού δημοτικής κομποστοποίησης.
·         Δαπάνη απόκτησης απαιτούμενης γης.
·         Δράσεις οι οποίες αφορούν ευαισθητοποίηση και δημοσιότητα.
 
 Επισυνάπτουμε την σχετική Προκήρυξη/Πρόσκληση, στο παρόν Δ.Τ. , μέσω του πρόγραμματος “Διαύγεια” / Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
Με την  πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν ως υποέργα, πλέον της απόκτησης γης, των κατασκευαστικών έργων και των προμηθειών εξοπλισμού, και οι αναγκαίες μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων. 
Δεν θα χρηματοδοτηθούν μελέτες που δεν θα οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά έργα εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.
 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις από τις 30-6-2013 έως τις 31-10-2013.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με την διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης.
 
Συνεπώς, θα πρέπει  το συντομότερο οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι και ΦΟ.Δ.Σ.Α. , να προχωρήσουν στην υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων τους και την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης – κομποστοποίησης.
 
 
 
 
 
Λάμπρος Μπούκλης
Περιφερειακός Σύμβουλος
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου
 
Επικεφαλής Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *