19/06/2024

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

0

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. ΘεοδώρωνΑΡΘΡΟ 1

Κανονισμός

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων (στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85) και των σχετικών αποφάσεων του Υπ. Εσωτερικών),το οποίο ιδρύθηκε με την 149/26-06-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Παρών Κανονισμός εναρμονισμένος με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του δήμου μας για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο την συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.

2.Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του δήμου μας.

ΑΡΘΡΟ 3

Έδρα, Κτίρια και χώροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Εδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι το Λουτράκι. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να συστήνονται και να λειτουργούν παραρτήματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και σε άλλες πόλεις του Δήμου.

2.Ο Δήμος μας μεριμνά για την διάθεση κατάλληλων κτιρίων και χώρων για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν την λειτουργία του. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια και χώροι ιδιοκτησίας του δήμου κατάλληλα για το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η μίσθωση από τρίτους κτιρίων ή και χώρων αποθηκών για την κάλυψη αναγκών στέγασης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η σχετική διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων από τους δήμους. Η υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προμήθειας τους με δαπάνες του δήμου, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.

3.Για την εύρυθμη λειτουργία του το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους χώρους, εξοπλισμό και μέσα που περιλαμβάνουν α)Πρατήριο διανομής τροφίμων β)Πρατήριο διανομής λοιπών ειδών(ατομικής υγιεινής- καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού) γ)αποθήκη για την συγκέντρωση, φύλαξη και προετοιμασία των χορηγουμένων από τα πρατήρια ειδών δ)Τουαλέτα

4.Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο χώροι, εξοπλισμός και μέσα, μπορεί να στεγάζονται στο ίδιο ή σε διαφορετικά κτίρια, ανάλογα με την διαθεσιμότητα αυτών, την επάρκεια των χώρων και τις εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση ο δήμος  μέριμνα για την αδειοδότηση των χώρων χρήσης και των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον εμπίπτουν στην σχετική για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτούμενων τεχνικών και άλλων προδιαγραφών πάντα σύμφωνα με τα κειμένους νόμους.

5.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κτίρια και οι επιμέρους χώροι που προορίζονται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

ΑΡΘΡΟ 4

Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε άπορους κατοίκους του δήμου μας

  1. τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
  2. είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
  3. είδη βρεφικής ανάπτυξης
  4. νωπά τρόφιμα εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις
  5. είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού

2.Τα παρεχόμενα είδη του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια συγκεκριμένων ειδών, είναι δυνατή η προμήθεια τους με δαπάνη του δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993 ΦΕΚ Β 185).

3.Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου  (γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών προγραμμάτων Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής), λαμβάνοντας υπόψιν τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων- δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

4.Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου παραχωρούνται δωρεάν σε αυτό από δωρεές και χορηγίες φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής κλπ καθώς επίσης μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Η ποσότητα των προϊόντων που θα παρέχεται στους δικαιούχους ανά έτος, (μονήρη άτομα και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα.

ΑΡΘΡΟ 5

Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής  του δήμου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  και υλοποιείται με τη βοήθεια χορηγών, δωρητών, εθελοντών καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

2.Το γραφείο εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες ιδίως

 1. την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των  δικαιούχων
 2. την διερεύνηση της εγκυρότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων
 3. την εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων
 4. την έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για τις περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
 6. την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές)
 7. την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους
 8. τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού και την Ομάδα Εθελοντών και δήμου.
 9. την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

3.Η λειτουργία του Δημοτικού κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται

 1. από προσωπικό τακτικό ή και έκτακτο διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στον δήμο.
 2. από εθελοντές οι οποίοι είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο μητρώο εθελοντών δήμου.
 3. από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από συμμετοχή του δήμου σε εθνικά, περιφερειακά ή ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας)
 4. εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών ειδικοτήτων που υπηρετεί σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου, το οποίο μπορεί να αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143).

4.Με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της προηγούμενης παραγράφου, που θα απασχολείται στο δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού. Στο προσωπικό του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου μπορεί να μετέχουν εφόσον διατίθενται, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Οδηγών αυτ/των, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

5.Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως, καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έπειτα από εισήγηση της επιτροπής διαχείρισης.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης θα παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφαση της το διαχειριστικό απολογισμό.

ΑΡΘΡΟ  6

Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι

α) Έλληνες δημότες του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων ή κάτοικοι που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

β) Ομογενείς δημότες του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2.Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της <<απορίας>>, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3.Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

i)υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

ii)δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου όπως:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
 • Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α.
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 • Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.)
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων, και συνεπώς τα διαχειρίζονται αποκλειστικά οι συναρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

4.Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων:

 • Οικογενειακή κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ
 • Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία.
 • Ανεργία
 • Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μονήρη άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

5.Τα δικαιολογητικά δύναται να υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων-δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με απόφαση της τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

7.Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση και άλλων κοινωνικών ομάδων οι οποίες βρίσκονται πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξη αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.

8.Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, δέον να περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη λήψη μέτρων προκειμένου να βοηθηθεί η ωφελούμενη οικογένεια ή άτομο με στόχο την άρση των συνθηκών που δημιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.

9.Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή Διαχείρισης τουλάχιστον ανά έτος, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων που τους κατέκτησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς.

ΑΡΘΡΟ 7

Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται πενταμελής  Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.

2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Ο Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

β) Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι προερχόμενοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, μη αποκλειόμενων του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο Δήμαρχος στη θέση του.

γ) Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος προερχόμενος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ένας εκ των οποίων ορίζεται Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μετά από υπόδειξη της παράταξης από την οποία προέρχεται.

δ)Ένας Δημοτικός Σύμβουλος από τις υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας (εφόσον υπάρχουν)

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας να συμμετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύμβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Η σχετική, με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης , με την ανωτέρω σύνθεση μελών, γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους ιστοτόπους του Προγράμματος  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3.Η επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στην έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), του Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999. ΦΕΚ Α΄45).

5.Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους, λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. Η παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική.

6. Με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων.

ΑΡΘΡΟ 8

Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1. Η κάρτα δικαιούχου του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης.

2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγραφεί τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο με μια (1) κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος της ξεχωριστά.

3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου.

4. Εάν ο κάτοχος-δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα του Δήμου, μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος και την Επιτροπή Διαχείρισης.

3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και θα παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία.

4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου, εφόσον υποβάλουν εκ νέου αίτηση τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της  περιόδου, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επανακριθούν από την Επιτροπή Διαχείρισης.

5. Δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό.
 2. Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά.
 3. Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε.
 4. Δημιουργήσει προβλήματα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
 5. Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και δεν ενημερώνει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6.Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες υπό στοιχεία α),β),γ),δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται.

ΑΡΘΡΟ 10

Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

1.Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:

α)δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β)τον προϋπολογισμό του Δήμου.

γ)οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων.

δ)Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

2.Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς.

ΑΡΘΡΟ 11

Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση

1.Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

α)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του Δήμου.

β)Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και χορηγίες.

2.Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται από κατάλληλο μηχανογραφικό σύστημα.

3.Οι πάσης φύσεως χρηματικές δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α΄171) <<Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων>>, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, δια των ταμειακών της οργάνων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, ενώ αν οι δωρεές και χορηγίες είναι εις είδος, καταγράφονται υποχρεωτικώς στο Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών και κατόπιν αποδίδονται απευθείας προς διάθεση στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.

ΑΡΘΡΟ 12

Ακροτελεύτια Διάταξη

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το πλήρες κείμενο του, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), στην ιστοσελίδα του δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *