22/04/2024

Διεθνές Συνέδριο LIFE-Stymfalia (9-10/6/2017)

0

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο LIFE-Stymfalia στις 9 & 10 Ιουνίου 2017, με τίτλο «Βιοποικιλότητα και Επιχειρηματικότητα σε περιοχές Natura 2000: Προχωρώντας μπροστά» από την Τράπεζα Πειραιώς. Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE-Stymfalia μέσα από κοινές δράσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το Δήμο Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, την εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia με προϋπολογισμό 2.013.290 € έχει αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου 2013 και λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Στο Διεθνές Συνέδριο παρευρέθηκαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και θεσμικών οργάνων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και ενώσεων καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνώμονες, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και φορείς της κοινωνίας πολιτών.
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συζητήθηκαν από φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα οι δυνατότητες ανάπτυξης ήπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές Natura 2000, ώστε αυτές με τη σειρά τους να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, έχει ένα προϋπολογισμό για την Ευρώπη € 3.456,7 εκατομμύριων (2014-2020) μοιρασμένο σε δύο υποπρογράμματα, Περιβάλλον και Κλιματικές δράσεις σε αντίστοιχα ποσοστά 75% και 25%.
Στο πρόγραμμα LIFE υπάρχουν 28 προγράμματα με Έλληνες ωφελούμενους με συνολικό προϋπολογισμό € 49,7 εκατομμύρια και με τη συμμετοχή της Ε.Ε. να ανέρχεται σε € 29,2 εκατομμύρια.
Με το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για την προστασία περιοχών Natura 2000, πολιτική η οποία είναι κοινή και εφαρμόσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Ακόμα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι περιοχές Natura 2000 παρέχουν ευκαιρίες για αειφόρα ανάπτυξη που ενισχύει την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και ότι δεν αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη.
Η ευρύτερη περιοχή της Στυμφαλίας έχει ιδιαίτερο πολιτιστικό κεφάλαιο, κατοικήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και στη λίμνη, σύμφωνα με τη Μυθολογία, ο Ηρακλής πραγματοποίησε των 6ο Άθλο του.
Μπορεί η περιοχή να αποτελέσει πυρήνα επιχειρηματικής καινοτομίας με τη δημιουργία μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το αντικείμενο των οποίων θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία των οικοσυστημάτων και τη Μυθολογία.
Βιολογική γεωργία, μεταποίηση, πολιτιστικός και φυσικός τουρισμός, αειφόρος τουρισμός είναι μερικοί από τους πολλούς τομείς που μπορούν να δραστηριοποιηθούν τέτοιες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του αειφόρου τουρισμού αναμένεται η πειραματική εκσκαφή του βυθού, τμημάτων της λίμνης, έτσι ώστε να αποκτήσει το φυσικό βάθος νερού, που είχε κάποτε, και το οποίο τώρα, λόγω του ευτροφισμού, περιορίζεται πολύ σημαντικά και πολλές φορές η ευρύτερη περιοχή παύει να έχει τα ορατά χαρακτηριστικά λίμνης, καλυπτόμενη από επεκτατικούς καλαμιώνες. Η εκσκαφή αναμένεται να βοηθήσει στον εμπλουτισμό της λίμνης με μεγαλύτερες ποσότητες νερού, το οποίο τώρα κατακρατεί εκτός αυτής.
Το νερό τις τελευταίες δεκαετίες έχει περιορισθεί δραστικά:
• Τον Ιούνιο του 2016 η έκταση νερού ανήρχετο σε 0,16 km2 και το ποσοστό νερού σε 4,82 % στην έκταση της λίμνης.
• Ιούλιος 2016, έκταση νερού 0,11 km2, ποσοστό νερού 3,31 %.
• Δεκέμβριος 2016, έκταση νερού 0,12 km2, ποσοστό νερού 3,61 %.
• Ιανουάριος 2017, έκταση νερού 0,16 km2, ποσοστό νερού 4,82 %.
Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις βασισμένες στις αρχές της βιωσιμότητας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι παρούσα με ενεργό ρόλο, συνεργάζεται με όλους τους εταίρους του προγράμματος Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει συστηματικά και αποτελεσματικά, με πολλαπλές δράσεις, στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αποκατάσταση της λίμνης. Επίκεντρο του προγράμματος είναι η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας, με στόχο την προστασία της και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, εξεταζόμενη όχι μόνο ως φυσικό αλλά και ως πολιτιστικό κεφάλαιο.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά σε πολλά προγράμματα και δράσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τις περιοχές Στυμφαλίας και Φενεού, περιοχές με μοναδική φυσική ομορφιά, μαγευτικό περιβάλλον και πολιτιστικό απόθεμα, αλλά με πολλά προβλήματα, τα οποία πάντοτε προσπαθεί να επιλύσει. Δρα καταλυτικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, με «έξυπνες», ευέλικτες και καινοτόμες Στρατηγικές που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη γνώση και διαχείριση.
img_4127 img_4128 img_4129 img_4130 img_4131 img_4132 img_4133

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *