27/05/2024

Υποβολή αιτήσεων, για άδειες άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το 2015

0

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

IMG_1136Ο ∆ήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, σε εφαρμογή του Ν. 4264/2014( ΦΕΚ 118 Α ́) όπως ισχύει θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους άδειες άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2015.

Σύμφωνα με την αρ. 146/5015 Α.∆.Σ., την αρ. πρωτ. 3688/31.07.2015 Απόφαση Περιφερειάρχη της Π.Ε. Κορινθίας, σας γνωρίζουμε ότι θα χορηγηθούν, εννέα άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, κατά κατηγορία,σε ισάριθμες καθορισμένες δημοτικές θέσεις για το έτος 2015, τις οποίες σας παραθέτουμε :

1ον. Εντός της ∆ημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας:
. Μία (1) βραχυχρόνια ( μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου (Καντίνα) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση εντός του Πάρκου ∆εξαμενής.

2ον. Εντός της ∆ημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων:

. Μία (1) βραχυχρόνια ( μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (μικροπωλητή) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση, μπροστά από την πλατεία

<< ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ>> στην οδό Σαρωνικού .
. Μία (1) βραχυχρόνια ( μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου (μικροπωλητή) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση, Μπροστά από την πλατεία << ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ>> στην οδό Σαρωνικού.

. Μία (1) θέσης ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.∆. 254/05, σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση, στην οδό Σαρωνικού , αριθμός 22.

1

3ον. Εντός της ∆ημοτικής Κοινότητας Ισθμίας:
. Μία (1) βραχυχρόνια ( μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου(Μικροπωλητή) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση, μπροστά στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, στον οικισμό Καλαμακίου , επί της οδού Βαρδινογιάννη.

. Μία (1) βραχυχρόνια ( μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου(Φορητή εγκατάσταση έψησης) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση, μπροστά

από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου , στα Ίσθμια.
. Μία (1) βραχυχρόνια ( για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις) άδεια υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου (Μικροπωλητή) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση, στην πλατεία Ισθμίας, παραπλεύρως του ∆ημοτικού Καταστήματος.

. Μία (1) θέση, ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.∆.254/05, σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση, επί της οδού Ποσειδώνος, στην παραλία Ισθμίας.

4ον. Εντός της Τοπικής Κοινότητας Πισίων:
. Μία (1) βραχυχρόνιας ( μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου(Καντίνα) σε συγκεκριμένη προσδιορισμένη ∆ημοτική θέση πλησίον της γλύστρας σκαφών, στην παραλία ́ ́Αλμύρα ́ ́, του οικισμού Σχοίνου.

ΥΨΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

.Το ποσόν των 150€ για την θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, για άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνες).

.Το ποσόν των 50€ για την θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, για άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ( μικροπωλητές).

.Το ποσόν των 200€ για την θέση ανά έτος, ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.∆. 254/05 .

.Το ποσόν των 25€ για την θέση ανά ημέρα, για βραχυχρόνιες άδειες για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις( μικροπωλητές).

.Το ποσόν των 150€ για την θέση ανά μήνα, για βραχυχρόνιες άδειες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός της θερινής περιόδου, για άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Φορητές εγκαταστάσεις έψησης).,

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α` 82),

2

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

2. Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου ∆ημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.

3. ∆ικαιούχοι για τη χορήγηση βραχυχρόνιων ( με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις ) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

( ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΨΗΣΗΣ ) είναι και όσοι κατέχουν ισχύουσες άδειες .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει, πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος (Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆) και ανήκει σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 και πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4264/14 όπως ισχύει, ήτοι: (1) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (50%) και τυφλοί (2) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα, (3) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A ́), (4) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(5) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(6) Έλληνες POMΑ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
(7) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ

Για την υποβολή των πιο κάτω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ( ∆.Σ.) επί των σχετικών αιτήσεων.

α) βεβαίωση της οικείας ∆ημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α` 47) και 1642/1986 (Α` 125),

β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,

γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,

δ) για καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης απαιτείται εκτός των άλλων και η χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία για την οποία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι:

– Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου, κ.λ.π). – Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις τριπλούν.
– Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει. – Ο τρόπος υδροδότησης (δεξαμενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. Κ.λ.π.)

– Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαμενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.) – Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.)
– Που και πως δραστηριοποιείται.

ε) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
στ) άδεια στάσιμου εμπορίου.
ζ) ∆ημοτική ενημερότητα
η) Επιδεικνύει την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

θ) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων του ενδιαφερόμενου. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια θα προσκομίζεται δήλωση του ενδιαφερόμενου με συνημμένη βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης στην οποία να αναφέρεται το πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσει, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών. Ι) Αποδεικτικό είσπραξης τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ:

α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β’2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,
(στ)μέλι τυποποιημένο,
(ζ)ξηροί καρποί,
(η)οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,

4

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ)λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Χορήγηση .
Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 257543/ 31.7.2003 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β’ 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β’ 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε λαϊκές αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες – πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης, β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες,
γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο,
δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα,
ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης,
στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου ( στάσιμου) εμπορίου και η βεβαίωση του παρόντος νόμου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εμφανές σημείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εμπορίου

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/την σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, με την υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωμένο υπάλληλο.

5

2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις.

3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας

με σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.

γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.

δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ.).

ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης της άδειας ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης.

5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση:

∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Εσόδων – Αρμόδιος Υπάλληλος Ι. Γκίκας Ιάσονος 1 & Εθν. Αντίστασης -20300 – Λουτράκι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12-08-2015. Πληροφορίες στο Τηλέφωνο :2744360185 , fax 2744064744

Κοινοποίηση :
Στους πίνακες ανακοινώσεων του δήμου , των ∆ημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΕΠ του ∆ήμου Πρόγραμμα ∆ιαύγεια Ιστοσελίδα δήμου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *