22/04/2024

Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Κορινθίων – νέοι Αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν οι Κώστας Παρτσινέβελος και Παναγιώτης Λαμπρινος

0

Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου Κορινθίων – νέοι Αντιδήμαρχοι αναλαμβάνουν οι Κώστας Παρτσινέβελος και Παναγιώτης Λαμπρινος
Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κορινθίων. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού o Κώστας Παρτσινέβελος. Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας o Παναγιώτης Λαμπρινος.

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών». «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26.04.2013). Αποφασίζει: 1.Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπο Καμπούρη του Ιωάννη. 2. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 10.03.2017 έως 31.08.2019.

3.Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης του Ιωάννη θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντα του όταν απουσιάζει ή κωλύεται σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του ν. 3463/2006. 4. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ Χαράλαμπο Καμπούρη του Ιωάννη την άσκηση των αρ- μοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. α υποπερ.7, περ. β υποπερ.10, περ. γ υποπερ. 1, 3, 4,11,12,13, περ. στ. υποπερ. 4, 7 του ν. 3463/2006 καθώς επίσης στο άρθρο 94 § 2 περ.15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 32 έως και 39 § 5 περ. 2, 67, 68 § 6 περ. 41 του ν.3852/10. 5. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Χαράλαμπο Καμπούρη του Ιωάννη τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, όπως περιγράφονται στο άρ- θρο 59 § 4 του ν. 3852/2010. 6. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει αντιμισθία (ν. 4051/2012, άρθρο 3 § 3ε). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3852/2010, άρθρα 92, 93 και της Π.Ν.Π. η οποία δημο- σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 256/Α΄/31.12.2012), άρθρο 3. 7. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης του Ιωάννη, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 8. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο: Ο Αντιδήμαρχος. Χαράλαμπος Καμπούρης. 9. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτη- θεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός

Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τουρισμού, τον Δη- μοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζώγκο Ανδρέα του Χρήστου. 2. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 10.03.2017 έως 31.08.2019. 3. Α. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Ζώγκο Ανδρέα του Χρήστου την άσκηση των αρμοδιοτή- των που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. α υποπερ.5, 8, περ. γ υποπερ. 7, 9, 14, περ. στ. υπο- περ. 5, 6, 10, § ΙΙ υποπερ. 1 έως και 7, 13 έως 20, 22 του ν.3463/2006, καθώς επίσης στο άρθρο 94, § 1 περ.18, § 5 περ. 8,16,18, § 6 περ. 26 έως και 29, 37 έως και 40 του ν. 3852/2010. Β. Μεταβιβάζει στον ανωτέρω, την αρμοδιότητα για τον συντονισμό των ενεργειών για την αξιο- ποίηση των ιαματικών πηγών των Λουτρών Ωραίας Ελένης. 4. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Ζώγκο Ανδρέα του Χρήστου τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 59 § 4 του ν. 3852/2010. 5. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία. 6. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 00/6121.0002 και τίτλο «Αντιμισθία Αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012, τεύχος Α΄», συνολικού ποσού 161.343,27 ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων, οικονομικού έτους 2017 κ.ε. 7. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Ζώγκος Ανδρέας του Χρήστου, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 8. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δράκο Πανα- γιώτη του Γεωργίου. 2. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 10.03.2017 έως 31.08.2019. 3. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Δράκο Παναγιώτη του Γεωργίου την άσκηση των αρμοδιοτή- των που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. β υποπερ.4, 5 του ν. 3463/2006 καθώς επίσης στο άρθρο 94 § 1 περ. 25, 26 § 2 περ. 25 του ν. 3852/2010. 4. Μεταβιβάζει στον ανωτέρω, τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κο- ρινθίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 59 § 4 του ν. 3852/2010. 5. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει αντιμισθία (ν. 4051/2012, άρθρο 3 § 3ε). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3852/2010, άρθρα 92, 93 και της Π.Ν.Π. η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 256/Α΄/31.12.2012), άρθρο 3. 6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Δράκος Παναγιώτης του Γεωργίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης το Δημοτι- κό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο του Γεωργίου. 2. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 10.03.2017 έως 31.08.2019. 3. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο του Γεωργίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. γ υποπερ. 10, περ. δ υποπερ.1,2,3, περ. ε υποπερ.1, 2, 3, 5, 6, περ. στ υποπερ.1, 2, 3, 8, 9,11 και 12, § ΙΙ υποπερ. 10 και 23 του ν. 3463/2006 καθώς επίσης και στο άρθρο 94 § 2 περ. 28 και 30, § 3Β περ. 7 έως και 19, περ. 20, υποπερ. α,β,γ, 21 έως και 34, § 4 περ. 13 έως και 29, 31, § 5 περ. 1, 6, 7, 9 έως και 15, 17, 19 έως και 24,40 έως και 47, 50, 51, 56, § 6 περ. 36 του ν. 3852/2010, και τις προβλεπόμενες από το ν. 4039/2012. 4. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία. 5. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 00/6121.0002 και τίτλο «Αντιμισθία Αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012, τεύχος Α΄», συνολικού ποσού 161.343,27 ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων, οικονομικού έτους 2017 κ.ε. 6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος του Γεωργί- ου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφί- ας κ. Λαμπρινό Παναγιώτη του Αργυρίου. 2. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 10.03.2017 έως 31.08.2019. 3. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Λαμπρινό Παναγιώτη του Αργυρίου την άσκηση των αρ- μοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. α υποπερ.4, περ. β υποπερ. 1, 2, 6, 7, 8, 9, περ. γ υποπερ. 6, 8, § ΙΙ υποπερ.12 του ν.3463/2006 καθώς επίσης και στο άρθρο 94 § 1 περ.11 έως και 17, 19 έως 24, 27 έως και 29, § 2 περ. 19 έως και 21, 29, § 3 Α, § 5 περ. 5, 25, 28 έως και 35, 37 έως και 39, 48, 49, 61 έως και 64, 69 του ν.3852/2010. 4. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία. 5. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 00/6121.0002 και τίτλο «Αντιμισθία Αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012, τεύ- χος Α΄», συνολικού ποσού 161.343,27 ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων, οικονομικού έτους 2017 κ.ε. 6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Παναγιώτης του Αργυρί- ου, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοι- νοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο: Ο Αντιδήμαρχος. Παναγιώτης Λαμπρινός

Πηγή: korinthostv.gr

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *