Συνεδριάζει το  Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του

 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:00μ.μ.σε ειδική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. έτους 2021.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’  και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.