Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη αύριο Τρίτη στις 18:00

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2021.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Β’ τρίμηνο).

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Γ’ τρίμηνο).

4.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

5.Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων “Κρομμυώνειο” για χρήση κυλικείου.

6.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2021- 2022.

7.Συγκρότηση Επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων του Δήμου.

ΠΡΟΣ: 1.Τoν κ. Δήμαρχο

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 3.Τους Προέδρους Συμβουλίων

Κοινοτήτων 4.Συμβούλια Κοινοτήτων

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

Θυμής Φίλιππας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.