Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(κεκλεισμένων των θυρών

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 19η  Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., σε ειδική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (άρθρο 74), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του ν. 4623/2019 (άρθρο 2), και την υπ’ αριθμ. 90/2019 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να διεξαχθεί:

1.Εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, από την παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Με θέληση και γνώση”.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).

Κοινοποίηση:               Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

(προς ενημέρωση)

1.Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων

2.Συμβούλια Κοινοτήτων

3.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του

Δήμου

    Θυμής Φίλιππας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.