Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη στις 18:30 ( με τηλεδιάσκεψη )

tvtv Δήμος Λουτρακίου Αγ Θεοδώρων Δημαρχείο

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης επί της στάσης που θα τηρήσει ο Δήμος επί της αίτησης υπαγωγής της Κ/ΞΙΑΣ ‘’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ’’ στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα.

2.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου για τη στέγαση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου Αγίων Θεοδώρων.

3.Έγκριση (4ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τ.Π.Ε.Ε.

4.Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. “MEΡIΜΝΑ”.

5.Κατανομή ποσού #60.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή 2021).

6.Αποδοχή φοιτήτριας Δάνη Ηρωδιάδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για εξάμηνη πρακτική άσκηση στον Δήμο μας.

7.Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 64/2019 Α.Δ.Σ. περί παροχής κοινωφελούς εργασίας.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́ 55/11-3- 2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7- 11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

Θυμής Φίλιππας

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.